Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ SPORTBIZ ACADEMY 2020

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem SPORTBIZ Academy jest SportWin Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60- 642, ul. Źródlana 19/1a, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy Poznań, Numer KRS: 0000181033 NIP: 781-17-37-407 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży usług w postaci szkoleń dedykowanych i otwartych, a także dokonywania zakupu szkoleń w ramach e-learningu poprzez stronę internetową: www.sportbizacademy.com.

3. Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym bądź dostęp do szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Poprzez dostęp do szkolenia rozumie się uzyskanie indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego na stronie: www.clickmeeting.com.

4. Oferta sprzedaży szkoleń poprzez stronę internetową www.sportbizacademy.pl kierowana jest do osób pracujących w branży sportu i biznesu, których głównym celem jest podnoszenie poziomu marketingu, zarządzania i sponsoringu w organizacjach sportowych, firmach działających w biznesie sportowym oraz jednostkach samorządowych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

6. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.sportbizacademy.pl, będącej własnością sprzedawcy.

7. Organizator SPORTBIZ Academy zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia szkolenia w przypadku, gdy nie zbierze się grupa 10 osób.

§2 Składanie zamówień

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu odbywa się za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży. Warunkiem dokonania przez Użytkownika zakupu szkolenia poprzez stronę www.sportbizacadmy.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie płatności w terminie podanym przez Organizatora.

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy w rozumieniu prawa cywilnego i jest jednocześnie zobowiązaniem do terminowego opłacenia swojego biletu na szkolenie.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Szkolenia.

4. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza wybranego szkolenia.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma droga mailową potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze szkolenia.

6. Płatność za wybrane szkolenia możliwa jest za pośrednictwem serwisu PayU, a także na podstawie Faktury Pro Formy wystawionej przez Organizatora.

7. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Uczestników w Internetowym Systemie Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

8. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia z kosztów szkolenia.

§3. Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Klientowi.

2. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia.

3. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie poprzez formularz rejestracyjny Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za szkolenie w kwocie i terminie podanym na stronie Organizatora: http://www.sportbizacademy.com/pl

4. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana Fakturą VAT.

5. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta.

§4. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej.

3. Użytkownik będący konsumentem może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie na adres sprzedawcy.

4. W zawiadomieniu o niezgodności szkolenia z umową konsument powinien podać i wyjaśnić przyczynę niezgodności zamówionego szkolenia z umową i określić swoje żądanie obniżenia ceny, zmiany szkolenia na inne bądź odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, jeżeli zamówione szkolenie odbyło się przed doręczeniem sprzedawcy oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Uczestnik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie: a) do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia Uczestnik zostanie zwolniony z opłaty za szkolenie, b) w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% ceny szkolenia. b) w terminie krótszym niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

3. Niezależnie od terminu rezygnacji strony mają prawo uzgodnić, aby całość niewykorzystanej wskutek nieobecności na szkoleniu kwoty, mogła być wykorzystana na poczet udziału w innym szkoleniu organizowanym przez SPORTBIZ Academy.

4. W przypadku zwrotu należności uiszczonych przez Uczestnika, Organizator dokonuje przelewu na Jego konto w terminie 14 dni kalendarzowych.

5. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie uprawnia Klienta do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym wypadku wpłacona kwota nie może zostać wykorzystana na poczet innego szkolenia i traktuje się jakby Uczestnik był na spotkaniu.

6. W każdym czasie Klient może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§6. Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umów szkoleń, po uprzednim wyrażeniu zgody podczas składania zamówienia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.sportbizacademy.com

2. Składając zamówienie Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Organizatora Szkolenia oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Szkolenia. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Organizatora.

3. Administratorem danych jest Organizator szkolenia.

4. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem

7. Administratorem twoich danych jest SportWin Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-642, ul. Źródlana 19/1a, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy Poznań, Numer KRS: 0000181033 NIP: 781-17-37-407 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: Organizator).

§7. Ochrona prawnoautorska

1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom przez Organizatora Szkoleń są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora szkoleń. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie szkoleń online.

2. Przekazywanie dostępu osobom trzecim bez zgody Organizatora jest zabronione i podlega opłacie w wysokości 1 500 zł netto.

§8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję